Magneti

Manji i veći okrugli magneti

Okrugli magnet Okrugli magneti su dizajnirani za praktikovanje terapije tonifikacija/sedacija na biol meridijanima u skladu sa smerom cirkulacije energije u meridijanima. Promene stanja energije se odvijaju veoma slično kao kada se radi na korporalnom sistemu energetskih meridijana. Ovi magneti se još primenjuju i individualno na korespondentnim tačkama i na biol čakrama.
Okrugli magneti su označeni dvema bojama kojima se identifikuje uticaj magnetnih polova na njima izložene tačke. Kada je na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) boja bela to označava da na tačku uticaj vrši severni pol magneta (N), a kada je na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) žuta boja to označava da na tačku uticaj vrši južni pol magneta (S). Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta (vektora) od N prema S, kada želimo da ubrzamo tok energije u određenom meridijanu (tonifikacija) tada vektor N-S orijentišemo u smeru toka energije u tom meridijanu a za usporavanje toka energije u takođe određenom meridijanu (sedacija), vektor N-S orijentišemo suprotno od smera toka energije u tom meridijanu. Vreme zadržavanja na biol meridijanu je od nekoliko minuta do nekoliko sati što je u vezi sa stanjem i tokom bolesti.. Detalji upotrebe se spoznaju na seminarima.

Dugi magneti

Dugi magnet Predstavljaju izduženi magnetni stimulator u kome snaga polja magnetnih linija ima direktnu usmerenost od severnog belog (N), ka južnom žutom (S) polu.
Ovi magneti se koriste:
1.za korigovanje energotoka tonifikacijom/sedacijom na biol meridijanima pri čemu jedan štapićasti magnet funkcionalno zamenjuju dva okrugla magneta.
2.za regulisanje protoka energije u korespondentnim oblastima

Magneti sa zvezdastim stimulatorom

Magnet sa zvezdastim stimulatorom Koristi se za: stimulaciju zona korespondencije čije su korespondentne loptice locirane na većoj korespondentnoj dubini, kod hroničnih stanja, kada je potrebno da se ubrzano stimuliše oporavak. Vreme u kome se ovakav magnet zadržava na korespondenciji je od nekoliko sati do nekoliko dana. Jedino kod pacijenata koji su preosetljivi na uticaj magnetnog polja ostavljanje magneta ne treba da je predugo. Tada je to 15 do 30 minuta uz praćenje stanja pacijenta. Ako situacija nalaže, magnet se može se zadržati i kraće vreme.

Višeslojni čakra magneti

Cakra magnet viseslojni Ovaj magnet ima ulagu stimulatora visokog terapijskog intenziteta sa mogućnošću korišćenja kako u celostnoj formi tako i u formi njegovih pojedinačnih delova, što mu je daje veliku mogućnost podešavanja intenziteta. Identifikacija polova magneta je sa strane magneta na koju se postavlja flaster. Kada je njegov vidni centralni deo bele boje to označava uticaj na telo severnog pola magneta (N) a kada je njegov centralni deo žute boje, to označava uticaj na telo južnog pola magneta (S).  Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta od N ka S, kod hroničnih bolesti se, radi tonifikacije, postavlja centralni beli magnet okružen žutim magnetnim prstenom na koji se naizmenično nadovezuju ostali magnetni prstenovi. Kod akutnih stanja, zbog sedacije, postavlja se centralni žuti magnet okružen belim magnetnim prstenom na koji se naizmenično nadovezuju ostali magnetni prstenovi. Brojem okružujućih prstenova se podešava intenzitet dejstva višestrukog prstenastog magneta.

Manji i veći čakra magneti

Cakra magnet Za tonifikaciju i sedaciju korespondentnih tačaka ili korespondentnih (byol) čakri, izrađen je dvodelni magnet u dve veličine. U oba od njih spoljšnji deo čini dvobojni magnetni prsten a unutrašnji njegov deo je dvobojni kružni magnet. Na vidnoj strani magneta (boja koja ostaje do flastera) boje predstavljaju identifikaciju uticaja magneta. Kada se u njegovom centralnom delu vidi bela boja to označava uticaj severnog pola magneta (N) a kada se u centralnom njegovom delu vidi žuta boja, to označava uticaj južnog pola magneta (S). Zbog ustaljenog usmerenog dejstva magneta N ka S, kod hroničnih bolesti se, radi tonifikacije, postavlja centralni beli magnet okružen žutim magnetnim prstenom a kod akutnih stanja, zbog sedacije, postavlja se centralni žuti magnet okružen belim magnetnim prstenom. I veći i manji čakra magnet moguće je koristiti i u kombinaciji sa akupunkturnom iglom tako što se igla postavlja na korespondentno mesto a nju okružuje, u skladu sa potrebom funkcije, prstenasti magnet. Detalji kombinovane upotrebe sa iglicama se obrađuju na seminarima.