Obrazovanje terapeuta

KONTINUIRANO OBRAZOVANJE SU ĐOK (SU JOK) TERAPEUTA

U svim obrazovnim Su Đok Centrima, članovima International Sujok Association (ISA), a čiji je član i Balkan Su Jok Therapy Center, obrazovanje se vrši se PO JEDINSTVENOM MEĐUNARODNOM OBRAZOVNOM PROGRAMU, koji je usvojen NA PRVOJ MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI ODRŽANOJ NA KIPRU u maju 2013.

Kako je Balkan Su Jok Therapy Center osnovan 1993.god., u našoj zemlji se, iz oblasti Su Jok terapije, vršilo es po Programu Međunarodne Su Jok Asocijacije, koji je od tada pa sve do usvajanja jedinstvenog Programa koji je usvojila ISA, bio odobren od strane autora metode prof. Park Jae Woo-a.

Sva zainteresovana lica, u skladu sa sopstvenim potrebama, u Su Đok Therapy Center-u, mogu da steknu kako znanje, tako i kvalifikacije iz Su Jok terapije. Zato su među onima koji izučavaju Su Jok kako lekari opšte prakse, tako i lekari različitih specijalnosti od kojih su petoro od njih profesori na Medicinskim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a svi ostali su iz redova različitih profesija i uzrasta. Postignuća u primeni Su Jok terapije od strane praktičara svih nivoa su na vrlo zavidnom nivou.

Istraživanja vršena u svetu, kako u nekontrolisanim tako i u kontrolisanim uslovima, pokazala su da se Su Jok terapija može primenjivati jednako efikasno ne samo u mirnodopskim već i u ratnim i uslovima prirodnih katastrofa.

Su Đok terapiju karakterišu atributi:
• naučno je potvrđen
• objektivnim metodama proverljiv
• jednostavan za izučavanje jer je sitematičan i logičan
• bezbedan je (ne može da maskira bolest niti da podstakne drugu)
• ne zahteva posebne uslove za rad
• efikasan (brzo daje rezultate)
• jeftin u primeni
• apsolutno je bez štetnih efekata
• mogu da ga profesionalno primenjuju sva edukovana lica (u skladu sa lokalnim Zakonom)

Znanje za primenu Su Đok terapije moguće je steći u skladu sa potrebama:

A. za sopstvene potrebe

• samoobrazovanjem kroz literaturu,
• pohađanjem predavanja za opštu populaciju i

B. za profesionalnog bavljenja

• obrazovanjem po jedinstvenom Programu Interational Sujok Association (ISA), a koji se primenjuje se u svim centrima, članovima Interational Sujok Association (ISA) 

Svaki završeni ciklus predstavlja funkcionalnu tj., praktično primenjivu celinu. Jedini limitirajući faktor je da se ciklusi moraju pohađati po redosledu prikazanom u Programu. Vremenska distanca u obrazovanju između ciklusa nije od bitnog uticaja Posle završetka svakog od segmenata obuke svakom učesniku izdaje se odgovarajući ISA Certifikat.

O svakom učesniku u Su Jok obuci sa teritorije bivše SR Jugoslavije i zemalja svoje edukativne ingerencije, za celokupni period od osnivanja Balkan Su Jok Therapy Center-a (1993.), vodi se ažurna evidencija. Evidencija sadrži precizne podatke o svakom pohađanju seminara o mestu i vremenu održavanja seminara, predavaču koji je vodio seminar i broj Međunarodnog certifikata izdatog tom prilikom.

USLOVI ZA STICANJE KVALIFIKACIONIH CERTIFIKATA
Za sticaje Kvalifikacionog terapeuta Su Jok terapije, potrebno je da je kandidat obavio obuku u trajanju od 300 časova po programu obuke iz Su Jok terapije koji je propisan od strane ISA. Ovaj fond časova nastaje zbrajanjem ostvarenih časova u bilo kom od ovlašćenih Centara za edukaciju iz Su Jok terapije. Ukoliko je obuka obavljana segmentno, u različitim ovlašćenim obrazovnim Su Jok centrima, tada za izdavanje ovog kvalifikacionog certifikata, potrebno je da kandidat priloži foto kopije svih prethodno stečenih Su Jok Certifikata.

Kvalifikacja Su Jok terapeuta daje pravo na bavljenje kvalifikacijom u skladu sa Zakonom države u kojoj terapeut želi da obavlja delatnost, daje mogućnost određivanje cene rada u skladu sa kvalifikacijom, obezbeđuje evidentiranje u registru kvalifikovanih Su Jok terapeuta kod Centra regije u kojoj je nastanjen, obezbeđuje javno objavljivanje podataka o njegovoj kvalifikaciji na WEB-u Centra koji ga je registrovao ( izuzev ukoliko se imalac certifikata pismeno izjasni da to ne želi)

Superviziju nad kvalifikovanim Su Jok terapeutom bilo kog od nivoa kvalifikacije može da vrši samo ovlašćeni kvalifikovani Su Jok terapeut koji je od njega višeg nivoa kvalifikacije. Imaoci Master Kvalifikacionog certifikata Su Jok terapije, ne podleže superviziji. U slučaju bilo kakve nekorektnosti u radu, Su Jok terapeut, vlasnik bilo kog od nivoa kvalifikacije, odgovoran je strukovnom etičkom odboru.

Pošto ovlašćeni obrazovni Su Jok centri jedini imaju pravo izdavanja Kvalifikacionih certifikata iz Su Jok terapije, nakon dostavljanja uredne dokumentacije o izvršenoj obuci od strane edukatora-saradnika, izdaće jedinstveni kvalifikacioni certifikat odgovarajućeg nivoa.